Polityka prywatności

Celem zapewnienia Użytkowników Serwisu, iż ochrona prywatności Użytkowników odwiedzających Serwis jest dla nas szczególnie istotna i dla udzielenia Użytkownikom informacji o przedmiocie danych osobowych zbieranych przez Serwis, celu ich gromadzenia i wykorzystywania plików cookies – przedstawiamy niniejszą Politykę prywatności.

Zapewniamy ochronę prywatności na poziomie co najmniej odpowiadającym standardom określonym w obowiązujących przepisach prawnych, w szczególności w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2020.344 t.j.), Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO) (t.j. Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1), ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2019.1781 t.j.), a także ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawie telekomunikacyjnym (Dz.U.2019.2460 t.j.).

1. Cele przyjętej polityki prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie internetowym

1.1.  Niniejsza Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies reguluje zasady przetwarzania danych osobowych zbierania i wykorzystywania informacji o użytkownikach w serwisie internetowym w domenie silkclay.pl; (zwanych dalej: „Serwisem”). 

Podmiot pełniący rolę administratora danych osobowych, w rozumieniu przepisów RODO/Administratorem danych osobowych jest 

SILKCLAY Patryk Bielin NIP:9880302949, REGON:520644367, e-mail: info@silkclay.pl 

1.2.  Powierzane przez Użytkownika dane osobowe przetwarzane są w zakresie niezbędnym jedynie w celu realizacji zamówienia i wykonania umowy sprzedaży: 

1.2.1.   zawarcia umowy sprzedaży drogą elektroniczną, poza lokalem przedsiębiorstwa ukształtowania jej treści, zmiany i rozwiązania;

1.2.2.   realizacji składanych przez Użytkownika zamówień na produkty znajdujące się w asortymencie Serwisu, w tym kontaktu z Użytkownikiem koniecznej ze względu na realizację zamówienia,

1.2.3.    rozpatrywania reklamacji Użytkownika,

1.2.4.   realizacji zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od umowy;

1.2.5.   statystycznym, badawczym;

1.2.6.   informacyjnym dla udzielania odpowiedzi na zadane przez Użytkownika pytania, 

1.2.7. realizacji usług kurierskich, księgowych i prawnych;

Poprzez kliknięcie dostępne przed złożeniem zamówienia „wyrażam zgodę na przesyłanie mi informacji marketingowych, w tym przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną”,  dane osobowe Użytkownika będą wówczas przetwarzane przez Serwis również w celu przekazywania informacji o sklepie, produktach, promocjach, dostarczania nieodpłatnie newsletterów.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne zgodnie z przepisami RODO. 

Użytkownik w każdej chwili może żądać usunięcia swoich danych.

1.3.  Informujemy, że w Serwisie mogą znajdować się odesłania – linki umożliwiające w przypadku ich kliknięcia dotarcie do innych stron internetowych zarządzanych przez innych administratorów. Administrator niniejszego Serwisu nie ma wpływu na prowadzoną przez tych administratorów politykę prywatności, ani politykę wykorzystywania plików cookies i nie ponosi za nie odpowiedzialności. Dlatego też apelujemy o zapoznanie się przez Użytkownika z  polityką prywatności tych serwisów i wykorzystywania plików cookies.

2.  Dane zbierane o użytkownikach w serwisie, w tym dane osobowe sposób ich wykorzystywania, uprawnienia Użytkownika 

Odwiedzając nasz Serwis dane o użytkowniku mogą być przez niego udostępniane na dwa sposoby: biernie i aktywnie. 

Dane zbierane biernie to informacje automatycznie zapisywane przez serwis silkclay.pl: anonimowe informacje dotyczące czasu wizyty Użytkownika, adres IP, adres URL, rodzaj przeglądarki  (tzw. logi systemowe), liczba odwiedzin, dane urządzenia, język przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Gromadzone automatycznie dane są analizowane w celu określonym w pkt 1.2 w oparciu o tzw. pliki cookies i nie są udostępniane dane umożliwiające identyfikację Użytkownika.

Zebrane w wyżej opisany sposób dane przechowywane są przez czas, jaki jest konieczny dla należytego wykonywania umów z Użytkownikiem,  tj. świadczenia usług, a także obsługi zamówień oraz procesu reklamacyjnego, dochodzenia roszczeń w związku z wykonaniem umowy, a także przez okres jaki wynika z obowiązków nałożonych przepisami prawa (np. w zakresie wykonania obowiązków podatkowych i rachunkowych, zgodnie z właściwymi przepisami przez okres 5 lat), wyłącznie w niezbędnym zakresie. W celach marketingowych dane są przechowywane przez okres  obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Użytkownika sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

 Zapewniamy, iż informacje te nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania Serwisem.

2.1.  Dane gromadzone przez Serwis to również dane przekazywane przez Użytkownika aktywnie.

2.1.1.     W celu złożenia zamówienia Użytkownik może jednorazowo, bez konieczności uprzedniej rejestracji i logowania, uzupełnić formularz zamówienia poprzez jego wypełnienie podając dane imię, nazwisko, adres dostawy, adres e-mail, numer telefonu, nr karty kredytowej, numer karty debetowej. Wyżej wymienione dane przetwarzane są tylko przez czas niezbędny do realizacji zamówienia i nie są udostępniane przez Administratora osobom trzecim, z wyjątkiem osób, których udział konieczny jest do realizacji zamówienia tj. przewoźnika. Po zrealizowaniu zamówienia dane są usuwane.

2.1.2.     W celu złożenia zamówienia Użytkownik może także zarejestrować się w Serwisie poprzez kliknięcie opcji „Zarejestruj”. Wówczas dane podane podczas rejestracji konta Użytkownika tj.: adres,adres dostawy, adres e-mail, numer telefonu. Do założenia konieczne będzie podanie także loginu i hasła. Przy czym login w żadnym razie nie musi zawierać imienia lub nazwiska Użytkownika. Wówczas podane przez Użytkownika dane zostaną zachowane przez Serwis i po zalogowaniu ich podanie nie będzie potrzebne przy składaniu kolejnego zamówienia.  Dane przetwarzane będą przez czas niezbędny, w każdym razie nie dłużej niż do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez Użytkownika.

2.1.3.     Serwis umożliwia kontakt z Administratorem/Serwisem za pomocą formularza kontaktowego, telefonu, poczty e-mail. Kontaktując się w jeden z ww. sposobów podajesz adres e –mail, login, nick,numer telefonu. Dane te wykorzystywane są tylko i wyłącznie w celu określonym w ppk 1.2.6./ kontaktowym tj. sporządzeniu odpowiedzi na pytanie zadane przez Użytkownika. 

2.1.4.     Serwis umożliwia zapisanie się do newslettera poprzez kliknięcie opcji „subskrybuj”. Użytkownik zapisując się do newslettera podaje dane takie jak: 

adres e-mail/login. Powyższe dane wykorzystane są jedynie w celu wysłania Użytkownikowi newslettera.

2.1.5.     Użytkownik w każdym czasie ma prawo wglądu do przetwarzanych przez Administratora danych, prawo żądania ich zmiany, a także ich usunięcia. W tym celu należy na adres e-mail zgłosić chęć zmiany/usunięcia danych

2.1.6.     Dane osobowe gromadzone na potrzeby konta klienta, Użytkownik może w każdym czasie, samodzielnie oraz swobodnie edytować i usuwać. Usunięcie lub edycja danych następuje poprzez kliknięcie opcji „Moje konto”, a następnie wybór dostępnej tam opcji „edytuj dane” 

2.1.7.     Użytkownik może zwrócić się także do Administratora z żądaniem usunięcia konta klienta.  W tym celu należy na adres e-mail zgłosić chęć usunięcia konta. 

2.1.8. Użytkownik w każdym czasie może zrezygnować z newslettera lub subskrypcji. Może to zrobić samodzielnie poprzez modyfikacje ustawień konta klienta. W tym celu należy wejść w zakładkę „Moje konto”, następnie „Newsletter”/”Subskrypcja” i wybranie opcji „anuluj”. Użytkownik może także zrezygnować wysłać wiadomość na adres e-mail.

4.     Zabezpieczenia

Dane osobowe Użytkownika są przechowywane w bazie danych, dla której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi przez przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych, w szczególności w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą (Dz.U.2020.344 t.j.), Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO) (t.j. Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1), ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2019.1781 t.j.), a także ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawie telekomunikacyjnym (Dz.U.2019.2460 t.j.).

Serwis wykorzystuje technologie i  procedury ochrony danych osobowych zapewniające maksymalną ochronę prywatności Użytkowników.

Jeżeli Użytkownik wybrał opcję założenia konta klienta, dla bezpieczeństwa, powinien także stosować się do instrukcji ustawienia hasła i loginu zapewniającej odpowiedni poziom trudności. W szczególności rekomendujemy stosowanie hasła składającego się z ciągu znaków i cyfr oraz różnej wielkości liter. Hasło powinno zawierać przynajmniej 8 znaków.

Użytkownik korzystając z Serwisu przy użyciu urządzenia końcowego osoby trzeciej powinien wylogować się z konta i usunąć historię przeglądania.

5. Zmiany w polityce prywatności

Zmiany w polityce prywatności będą dokonywane tylko w celu podwyższenia standardów ochrony polityki prywatności lub dostosowania polityki do wymogów prawa. Za każdym razem Użytkownik zostanie poinformowany o zmianie w komunikacie wyświetlającym się na stronie głównej Serwisu.

6.     Kontakt z przedsiębiorcą lub administratorem i zgłaszanie nieprawidłowości

Zgłoszenia wszelkich nieprawidłowości, uwag, żądań w zakresie polityki prywatności prosimy dokonywać na adres e-mail info@silkclay.pl. Zapewniamy, że każde zgłoszenie będzie przez nas rozpatrzone i udzielimy na nie odpowiedzi na podany w zgłoszeniu adres e-mail.