Regulamin

1. Zagadnienia wstępne

1.1        Regulamin obowiązuje w sklepie internetowym silkclay.pl.

1.2        Regulamin obowiązuje w odniesieniu do umów sprzedaży Towarów zawieranych pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, poza indywidualnymi umowami sprzedaży.

1.3        Indywidulane umowy sprzedaży są zawierane pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, przed złożeniem zamówienia przez Kupującego, w drodze przeprowadzenia negocjacji w formie pisemnej zwykłej. Kupujący w celu rozpoczęcia negocjacji przesyła pismo do Sprzedawcy na następujący adres wskazany w pkt 2.2. Regulaminu.

1.4        Przy zawieraniu indywidualnej umowy sprzedaży Strony w ramach prowadzanych negocjacji mogą dokonać modyfikacji postanowień Regulaminu.

2. Definicje

Na potrzeby niniejszego  Regulaminu, wprowadza się definicje następujących pojęć w nim użytych:

2.1        – „Sprzedawca” – SILKCLAY Patryk Bielin

2.2        Dane kontaktowe Sprzedawcy:

SILKCLAY Patryk Bielin NIP: 9880302949 REGON:520644367,Bosaka 8 56-100 Wołów, silkclay.pl, e-mail: info@silkclay.pl.

2.3        Klient” – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawodawca przyznaje zdolność prawną nabywająca Towary w Sklepie w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej.

2.4        Konsument” – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych nabywająca Towary Sprzedawcy nie w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą.

2.5        – „Kupujący” – Klient oraz Konsument;

2.6        – „Towary” – produkty Sprzedawcy znajdujące się w zakładce Produkty na stronie internetowej Sprzedawcy: silkclay.pl zawierającej nazwy Towarów oraz ceny;

2.7        Sklep” – serwis internetowy sklepu internetowego Sprzedawcy prowadzony pod adresem silkclay.pl.

2.8        Koszyk” – zakładka znajdująca się na stronie internetowej Sklepu, do której Kupujący dodają Towary, które chcą nabyć;

2.9        Dostawa” –  usługa transportowa realizowana przez Sprzedawcę, w ramach której  Sprzedawca doręcza Kupującemu zakupiony Towar na wskazany przez niego adres zgodnie z cennikiem dostaw;

2.10      Zamówienie” – dokonanie przez Kupującego wyboru Towarów, które chce nabyć  za pośrednictwem Sklepu, zawierającego listę wybranych przez Kupującego Towarów, ich ceny, sposób dostawy, adres Kupującego lub inne miejsce wydania Towarów oraz sposób płatności,  po potwierdzeniu którego dochodzi do zawarcia pomiędzy Stronami umowy sprzedaży.

2.11      Dowód zakupu” – paragon, faktura, potwierdzenie przelewu, potwierdzenie płatności kartą dokumentujące sprzedaż Towarów;

2.12      – „Regulamin” – niniejszy dokument;

2.13      – „Strony” – łącznie Sprzedawca i Kupujący.

2.14  Kodeks cywilny – ustawa Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (dz. U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).

2.15 Konto – usługa elektroniczna oznaczona indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem podanym przez usługobiorcę; zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego zamówieniach w sklepie internetowym.

2.16 Newsletter – usługa elektroniczna dystrybucyjna świadczona przez usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera, zawierającego informacje o produktach, nowościach i promocjach w sklepie internetowym i stacjonarnym.

2.17 Produkt – dostępna w sklepie internetowym rzecz ruchoma, będąca przedmiotem umowy sprzedaży między klientem a sprzedawcą.

2.18  Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży produktu zawierana albo zawarta między klientem a sprzedawcą za pośrednictwem sklepu internetowego.

2.19  Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez usługodawcę na rzecz usługobiorcy za pośrednictwem sklepu internetowego.

2.20  Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (dz. U. 2014 poz. 827 ze zm.)

3. Oświadczenia Sprzedawcy, Gwarancja, Usługi elektroniczne w sklepie internetowym

3.1        Sprzedawca oświadcza, że oferowane przez niego Towary:

3.1.1           zostały wyprodukowane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz także zgodnie z normami obowiązującymi w przedsiębiorstwie Sprzedawcy;

3.1.2           mają jakość umożliwiającą Kupującemu oraz innym osobom trzecim ich używanie zgodnie z ich przeznaczeniem;

3.1.3           spełniają warunki bezpieczeństwa określone przez normy polskie lub właściwe przepisy UE.

3.2        Sprzedawca oświadcza, iż ponosi odpowiedzialność za wady Towarów na zasadach określonych w przepisach Kodeksu cywilnego o rękojmi, z uwzględnieniem postanowień Regulaminu. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeśli istnienie wady Towaru zostanie stwierdzone po upływie 1 roku od jego wydania;

3.3        Sprzedawca oświadcza, że sprzedawane Towary nie naruszają praw osób trzecich tj. prawa do znaku towarowego/zastrzeżonego wzoru przemysłowego/użytkowego lub zdobniczego/praw autorskich i patentów.

3.4        Ceny Towarów określone w Katalogu produktów są wyrażone w walucie polskiej i stanowią kwoty brutto (z należnym podatkiem VAT). Ceny Towarów nie zawierają kosztów Dostawy, które są określone w cenniku dostaw;

3.5        Sprzedawca prowadzi za pośrednictwem Sklepu sprzedaż na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz w granicach Unii Europejskiej.

3.6        Sprzedawca udziela gwarancji na oferowane przez siebie Towary. Szczegółowe postanowienia dotyczące treści gwarancji i jej zakresu są zawarte w katalogu produktów odnośnie do każdego Towaru.

3.7        Sprzedawca oświadcza, iż w zakresie umów zawieranych z Kupującymi będącymi konsumentami stosuje kodeks dobrych praktyk w rozumieniu przepisu art. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.

3.8  Usługi elektroniczne w sklepie internetowym

3.8.1  W sklepie internetowym dostępna są następujące usługi elektroniczne: konto, formularz zamówienia, newsletter.

3.8.2  Konto – korzystanie z konta możliwe jest po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez usługobiorcę:

 1. Wypełnieniu formularza rejestracji,
 2. Kliknięciu pola “Załóż konto”,
 3. Potwierdzeniu chęci utworzenia konta przez kliknięcie w link potwierdzający przesłany automatycznie na podany adres e-mail.

W formularzu rejestracji niezbędne jest podanie przez usługobiorcę następujących danych:

 • imię i nazwisko,
 • adres e-mail,
 • hasło.

3.8.3  Usługa elektroniczna “KONTO” świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieokreślony.

Usługobiorca ma możliwość w każdej chwili i bez podania przyczyny usunięcia konta (rezygnacji z konta), poprzez wysłanie stosownego żądania do usługodawcy, za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres info@silkclay.pl

3.8.4  Formularz zamówienia – korzystanie z formularza zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez klienta pierwszego produktu do elektronicznego koszyka w sklepie internetowym.

Złożenie zamówienia następuje po wykonaniu przez klienta łącznie dwóch kolejnych kroków:

 1. Po wypełnieniu formularza zamówienia
 2. Kliknięciu na stronie sklepu internetowego po wypełnieniu formularza zamówienia pola “Kupuję i płacę” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzonych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie sklepu internetowego).

W formularzu zamówienia niezbędne jest podanie przez klienta następujących danych dotyczących klienta:

 • imię i nazwisko,
 • adres (ulica, nr domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto, kraj),
 • adres e-mail,
 • numer telefonu kontaktowego, potrzebnego wyłącznie do realizacji zamówienia,

oraz danych dotyczących umowy sprzedaży:

 • produkty,
 • ilość produktów,
 • miejsce i sposób dostawy produktów,
 • sposób płatności.

W przypadku klientów niebędących konsumentami, niezbędne jest także podanie nazwy firmy i numeru NIP.

3.8.5 Usługa elektroniczna “formularz zamówienia” świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania zamówienia za jego pośrednictwem przez usługobiorcę.

3.8.6  Klient ma również możliwość złożenia zamówienia bez potrzeby zakładania konta, za pomocą opcji: “Zamów bez rejestracji”, a podany w zamówieniu adres mailowy zostanie przypisany bezpośrednio do złożonego zamówienia.

3.8.7  Newsletter – usługa elektroniczna “newsletter” świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieokreślony.

Usługobiorca ma możliwość w każdej chwili i bez podania przyczyny wypisania się z newslettera (rezygnacji z newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@silkclay.pl

3.8.8  Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się usługodawca:

 • komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do internetu,
 • dostęp do poczty elektronicznej,
 • przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox wersja 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google chrome w wersji 23.0 i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej,
 • zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024×768,
 • włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików cookies oraz obsługi javascript.

3.8.9  Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej usługodawcy oraz osób trzecich.

Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzenia danych zgodnych ze stanem faktycznym.

Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

3.8.10  Tryb postępowania reklamacyjnego:

Reklamacje związane ze świadczeniem usług elektronicznych przez usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem sklepu internetowego (z wyłączeniem procedury reklamacji produktu, która została wskazana w pkt. 7 regulaminu) usługobiorca może składać w formie elektronicznej za pośrednictwem email na adres: info@silkclay.pl

Zaleca się podanie przez klienta w opisie reklamacji:

 1. Informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości, nr partii, numeru zamówienia,
 2. Żądania usługobiorcy
 3. Danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

Ustosunkowanie się do reklamacji przez usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

4. Składanie zamówień oraz zawarcie umowy sprzedaży

4.1        Przed złożeniem Zamówienia Kupujący zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem, co musi zostać potwierdzone poprzez zaznaczenie odpowiedniej ikonki pojawiającej się na stronie internetowej Sklepu przed potwierdzeniem złożenia Zamówienia.

4.2        Kupujący może złożyć Zamówienie 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę.

4.3  Kupując chcąc złożyć zamówienie powinien dokonać kolejno następujących czynności:

4.3.1           wybór Towarów w Katalogu Produktów;

4.3.2           dodanie wybranych Towarów do Koszyka;

4.3.3           dokonanie wyboru sposobu płatności;

4.3.4           dokonanie wyboru rodzaju dostawy oraz miejsca wydania Towarów;

4.3.5           złożenie Zamówienia poprzez jego potwierdzenie poprzez kliknięcie przycisku „Kupuję i płacę”.

4.4        Zawarcie umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentem następuje w chwili złożenia Zamówienia.

4.5        Zawarcie umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Klientem następuje w chwili potwierdzenia przez Sprzedawcę złożenia Zamówienia.

4.6        Sprzedawca przesyła Kupującemu za pośrednictwem wiadomości e-mail informację o otrzymaniu zamówienia.

4.7        Sprzedawca przystępuje do realizacji złożonego przez Kupującego Zamówienia niezwłocznie po zawarciu umowy i zaksięgowaniu płatności na koncie bankowym Sprzedawcy. W przypadku wyboru przez Kupującego metody płatności za pobraniem – Sprzedawca bez zbędnej zwłoki przystępuje do realizacji Zamówienia. Sprzedawca informuje Kupującego za pośrednictwem wiadomości e-mail o przystąpieniu do realizacji Zamówienia.

4.8        Dostawa zamówionego Towaru do Kupującego następuje w terminie od 2 do 7 dni roboczych, przy czym bieg tego terminu rozpoczyna się w dniu roboczym następującym po dniu, w którym Sprzedawca przystąpił do realizacji Zamówienia.

4.9      W ramach Dostawy Sprzedawca załącza do zakupionego Towaru także Dowód zakupu oraz wydrukowane Zamówienie.

5. Prawo odstąpienia od umowy

5.1        Stosownie do treści art. 27  ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach Konsumenta („Prawo konsumenta”) konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 Prawa konsumenta.

5.2        Bieg wskazanego 14 – dniowego terminu na odstąpienie od umowy przez Konsumenta rozpoczyna się od dnia zwarcia umowy. Termin jest zachowany, jeśli przed jego upływem Konsument wyśle oświadczenie woli o odstąpieniu pocztą lub za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres Sprzedawcy wskazany na stronie internetowej Sklepu w zakładce Kontakt.

5.3        Konsument może skorzystać z formularza oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy zwierającej formularz załączony do Prawa konsumenta jako Załącznik nr 2.

5.4        Po dokonaniu skutecznego odstąpienia od umowy przez Konsumenta umowa jest traktowana jako niezawarta.

5.5        Po skutecznym odstąpieniu od umowy Konsument zobowiązany jest do zwrotu Sprzedawcy odebranych Towarów w terminie nie późniejszym niż 14 dni. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

5.6        Konsument pokrywa koszty wysyłki zwróconego Towaru oraz ponosi ryzyko związane z wysyłką.

5.7        Na Konsumencie spoczywa odpowiedzialność odszkodowawcza za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

5.8        Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty Dostawy Towaru.

5.9        Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

5.10      Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie zwróci Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

5.11      Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

5.12       Stosownie do treści art. 38 Prawa konsumentaprawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

5.12.1          o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

5.12.2          w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

5.12.3          w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

5.12.4         w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

5.12.5          w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

5.12.6          w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

Reklamacja produktu

Podstawa i zakres odpowiedzialności sprzedawcy względem klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w kodeksie cywilnym.

Dla umów sprzedaży zawartych do dnia 24 grudnia 2014 roku podstawa i zakres odpowiedzialności sprzedawcy wobec klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa produkt w celu niezwiązany z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności produktu z umową sprzedaży są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (dz. U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.).

1. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć klientowi produkt bez wad. Szczegółowe informacje dotyczące odpowiedzialności sprzedawcy z tytułu wady produktu oraz uprawnień klienta są określone poniżej.

2. Reklamacja może zostać złożona przez klienta drogą mailową na adres: info@silkclay.pl

3. Zaleca się podanie przez klienta w opisie reklamacji:

 1. informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady, nr partii, numeru zamówienia,
 2. żądania sposobu doprowadzenia produktu do zgodności z umową sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży,
 3. danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez sprzedawcę.

4. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

5. Do opisu reklamacji zaleca się dołączenie paragonu lub innego dowodu zakupu, podanie numeru zamówienia

6. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

Brak ustosunkowania się sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

7. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt sprzedawcy dostarczyć produkt wadliwy na adres SILKCLAY Patryk Bielin, Bosaka 8, 56-100 Wołów

8. Jeżeli ze względu na rodzaj produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie produktu przez klienta byłoby nadmiernie utrudnione, klient obowiązany jest udostępnić produkt sprzedawcy w miejscu, w którym produkt się znajduje.

9. Formularz reklamacyjny znajduje się tutaj

7. Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych

7.1        Polityka prywatności oraz kwestie bezpieczeństwa danych osobowych mające zastosowanie do Regulaminu zostały uregulowane w dokumencie „Polityka prywatności” znajdującym się na stronie internetowej Sklepu w zakładce Polityka prywatności.

8. Pozasądowe rozwiązywanie sporów – Internetowe rozstrzyganie sporów (ODR)

8.1        Wszelkie spory wynikłe pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentem mające źródło w złożeniu zamówienia za pośrednictwem Sklepu powinny zostać w pierwszej kolejności rozstrzygane ugodowo. Sprzedawca informuje, iż Konsument w szczególności jest uprawniony do złożenia skargi w wybranym języku urzędowym Unii Europejskiej, w tym także w języku polskim, za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .

9. Postanowienia końcowe

9.1         Sprzedawca uprawniony jest do zmiany Regulaminu lub jego części, o czym poinformuje Kupującego z odpowiednim wyprzedzeniem – nie krótszym niż 7 -dniowym.

9.2        W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie ma prawo polskie.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat:

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)

umowy dostawy następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów)

– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.